milk – The Recipe Song (feat.Sally Seltmann)

VIDEO

milk – The Recipe Song (feat.Sally Seltmann)

music by Taro Umebayashi
words by Sally Seltmann
arranged by Taro Umebayashi

vocal : Sally Seltmann – http://www.sallyseltmann.com/
piano , electric guitar , acoustic guitar , bass, omnichord : Taro Umebayashi
drums : Muneomi Senju
violin : Aya Itoh
violin : Shiori Takeda
viola : Mikiyo Kikuchi
cello : Yoshie Furukawa